صنایع پتروشیمی ایران

صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از بخش های اصلی صنعت کشور، طلایه دار ایجاد ارزش افزوده از منابع نفت و گاز است. این صنعت به عنوان مقام نخست صادرات غیر نفتی در راستای شکوفایی اقتصادی کشور، توسعه پایدار، بومی سازی فناوری، توسعه صنایع پایین دستی و ایجاد اشتغال نقش اساسی بر عهده دارد. اصلی ترین مزیت این صنعت در ایران تنوع خوراک، دسترسی به آب های آزاد و نیروی انسانی متخصص است.

golden-year

مجتمع های صنعت پتروشیمی

فعالیت پتروشیمی در سال 1342 با بهره برداری از واحد تولید کود شیمیایی مجتمع پتروشیمی شیراز آغاز شد و متعاقب آن، در سال 1343 شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مالکیت دولت و تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران تأسیس شد. پس از آن، در فاصله سال های 1342 تا 1356 مجتمع های پتروشیمی رازی (شیمیایی شاهپور)، آبادان، پازارگاد،کربن اهواز (کربن ایران)، خارگ، فارابی (ایران نیپون) و طرح های توسعه پتروشیمی شیراز به بهره برداری رسید .

مشاهده بیشتر
Designs-image

طرح های فعال صنعت پتروشیمی

از صنعت پتروشیمی به عنوان صنعتی ارزش آفرین یاد می شود؛ به عبارت دیگر، این صنعت، طلایه دار ایجاد ارزش افزوده در صنایع نفت وگاز است که مستلزم توجه و حمایت های ویژه از جانب بخش دولتی بوده و برای توسعه بیشتر نیازمند مشارکت بخش خصوصی است. بر این اساس، نگاه تصدی گرایانه بخش دولتی از طرح های پتروشیمی حذف و برای حضور فعالتر بخش خصوصی در این صنعت نسبت به قبل، اهمیت بیشتری درنظر گرفته شده است. بدلیل وجود ذخایر هیدروکربوری غنی و متنوع و همچنین دسترسی به آبهای آزاد درکشورمان ایران، سرمایه گذاری در این صنعت از حداقل ریسک برخوردار بوده ودر دهه اخیرتمایل بیشتر سرمایه گذاران را برای مشارکت در اجرای طرح ها موجب گردیده است.

مشاهده بیشتر

سرمایه گذاری

مدیریت سـرمایه گذاری به عنوان یکی از مدیریت های اصلی شـرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اهداف کلان در امور تشویق و جذب سـرمایه گذاری، مشـارکت ها و پشتیبانی تامین مالـی طـرحهـای دردسـت اجـرای صنعـت پتروشـیمی ایـران سـازماندهی شـده اسـت. شناسـایی، توسـعه، معرفی فرصتهای سـرمایه گـذاری، انجام فرآینـد واگذاری طرح ها به سـرمایه گذاران تایید صلاحیت شـده و تسـهیل مسـیر سـرمایه گذاری در کوتاه ترین زمان ممکن با رویکرد پنجره واحد ( One Window ) از مهم ترین اهداف این مدیریت به شـمار می رود.

مشاهده بیشتر
investment-image

صنایع پایین دست

رشد فزاینده ای که با راه اندازی پروژه های پتروشیمی به لحاظ حجم و تنوع محصولات این صنایع حاصل می شود بستر مناسبی را برای توسعه صنایع پایین دستی به عنوان مصرف کنندگان محصولات پتروشیمی و تکمیل کننده زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی فراهم نموده است . توسعه فعالیت بخش خصوصی در حوزه پایین دستی و مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی و تعامل بهتر صنایع بالادستی و پایین دستی پتروشیمی ضمن ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بالاتر، زمینه بهتری برای رقابت تولیدات داخلی در بازارهای جهانی فراهم و جریان تحقق اقتصاد مقاومتی را تقویت می نماید.

مشاهده بیشتر
polygen-logo